Nejlevnejsisport.cz Nejlevnejsisport.cz 596 633 216
Poradna Vše o nákupu O nás Kontakty
iBOD
Zadejte číslo Vaší iBOD karty (bez mezer)
/
Tipy na dárky Akce Výprodeje

Soutěž iBOD

Úplná pravidla a podmínky soutěže Nejlevnejsisport.cz s názvem „Hrajte o 3 x 10 000 ibodů“

Tato pravidla stanovují jasné a úplné podmínky pro zapojení se do akce s názvem „Hrajte o 3 x 10 000 ibodů“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla akce. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost MASTER SPORT s.r.o., se sídlem Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava - Třebovice, Czech Republic (dále jen „Pořadatel“). IČO: 27792064, DIČ: CZ27792064. Firma je zapsána od roku 2007 v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 51934. Společnost MASTER SPORT s.r.o. je provozovatelem e-shopu Nejlevnejsisport.cz

2. Termín a místo konání soutěže

Soutěž je určena pro nové i stávající členy věrnostního programu iBOD, kteří splní veškeré náležitosti specifikované v bodě 3., 4. a v bodě 5. této soutěže probíhající v období od 30.11. do 30.12.2017 na e-shopu Nejlevnejsisport.cz. (podmínkou je objednávka v e-shopu Nejlevnejsisport.cz)

3. Princip, podmínky, pravidla a způsob určení vítězů soutěže „Hrajte o 3 x 10 000 ibodů“

Princip soutěže je následující:

Zákazník uskuteční objednávku na e-shopu Nejlevnejsisport.cz v min. hodnotě 500 Kč a uplatní požadavek na přípis ibodů. Klient zadá číslo své iBOD karty viz. obr.1 a následně provede objednávku nebo číslo iBOD karty zadá přímo v objednávce viz. obr.2.

Obr.1
Obr.2

Po skončení soutěže, budou náhodně vylosovány 3 čísla iBOD karet a na každou z vylosovaných iBOD karet bude následně připsáno 10 000 ibodů, které může výherce využít na další nákup v e-shopu Nejlevnejsisport.cz.


Pokud nejste členem věrnostního programu iBOD, zde se můžete registrovat:
https://ibod.cz/registrace

Získáte nejen možnost vyhrát 10 000 ibodů, ale také spoustu dalších výhod!

Zapojen do soutěže bude každý zákazník, který uskuteční objednávku v e-shopu Nejlevnejsisport.cz v minimální hodnotě 500 Kč (včetně DPH), uplatní požadavek na přípis ibodů a splní podmínky soutěže. Pokud zákazník nemá zájem o účast v soutěži, napíše v objednávce do poznámky text: NESOUTEZIM

Do soutěže budou zařazeny pouze čísla iBOD karet, které byly uplatněny v objednávkách nad 500 Kč, uskutečněných v období od 30.11. do 30.12.2017, dané objednávky musí zákazník uhradit a fyzicky převzít nejpozději do 15.1.2018. Čísla iBOD karet ze stornovaných objednávek nebudou do soutěže zařazeny. Pokud bude objednávka zákazníka dodatečně upravena (výměna zboží, apod.) a hodnota objednávky bude nižší než 500 Kč, také nebude do soutěže zařazena.

4. Povinosti výherce

Výherci budou vyhlášeni na e-shopu Nejlevnejsisport.cz v pondělí 5.2.2018, nejpozději do 12:00. Každý výherce bude kontaktován prostřednictvím emailové adresy, kterou uvedl v objednávce

5. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se mohou zúčastnit pouze fyzické osoby starší 18 let, plně svéprávné, s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“). Pořadatel nebo Organizátor je oprávněn vyžádat si od výherce doložení věku. Nesplnění této podmínky je důvodem pro vyloučení soutěžícího ze Soutěže.

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k Pořadateli a/nebo společnostem a osobám podílejícím se na přípravě a organizaci Soutěže, nebo jsou sami těmito osobami a nebo jsou těmto osobám blízké v souladu s ustanovením § 22 č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Soutěže se nemohou dále zúčastnit osoby, které jsou v dodavatelsko-odběratelském vztahu k Organizátorovi a dále osoby v pracovním a/nebo jiném podobném vztahu k Organizátorovi, a/nebo k subjektům pověřených zabezpečením této soutěže a/nebo společnostem, které se ho zúčastní jiným způsobem a dále osoby jim blízké.

Soutěžící, kteří nedodrží uvedené podmínky, budou ze soutěže vyloučeni.

Soutěžící je povinnen poskytnout Pořadateli kontaktní informace (např. e-mail, telefonní číslo, adresa), na základě kterých je Organizátor bude schopen kontaktovat v případě výhry a následně výhru doručit.

V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že pořadatel soutěže zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.

6. Výhra, ceny v soutěži „Hrajte o 3 x 10 000 ibodů“

Cena pro každého výherce je 10 000 ibodů. Ibody budou výherci připsány na jeho iBOD účet, pod kterým byl přihlášen v době uskutečnění objednávky (na e-shopu Nejlevnejsisport.cz) nebo na účet příslušící iBOD kartě, jejíž číslo zákazník v objednávce zadal.

Ceny jsou celkem 3:

1. cena 10.000 ibodů

2. cena 10.000 ibodů

3. cena 10.000 ibodů

7. Práva a povinosti soutěžícího

a) Dobrovolnost - soutěžící prohlašuje, že se soutěže „Hrajte o 3 x 10 000 ibodů“ účastní dobrovolně.

b) Dodržování právních předpisů - soutěžící je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k porušování platných právních předpisů České republiky a svým jednáním nepůsobil pořadateli, případně dalším soutěžícím jakoukoli újmu.

c) Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.

8. Práva a povinosti Pořadatele/Organizátora

a) Odpovědnost za škody - pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které může výhra výherci způsobit, případně dalším osobám, které přijdou do styku s výhrou. Pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či účasti v soutěži.

b) Odpovědnost za technické problémy - Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účasti v akci ( funkčnost internetu, apod.).

9. Všeobecná ustanovení

Na získání výhry není právní nárok. Pořadatel si vyhrazuje právo akci kdykoliv zrušit, změnit i upravit podmínky pro zapojení do akce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika i závazky související s výhrami. Výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Účastí na akci vyjadřuje každý účastník svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazuje se je dodržovat. Zároveň vyjadřuje svůj souhlas podle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, se zpracování svých osobních údajů pořadatelem coby správcem osobních údajů, a to i prostřednictvím organizátora coby zpracovatele osobních údajů, po dobu 10 let od skončení akce za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona . 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník akce si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodního sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele. Účastník rovněž uděluje svůj bezplatný souhlas s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn v rozsahu a způsobem dle vlastního rozhodnutí uveřejnit jména, příjmení, podobizny a obrazové i zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích i propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 2 let od skončení této soutěže. Při odmítnutí součinnosti ke splnění této podmínky, ztrácí výherce nárok na výhru a je ji povinen vrátit.


V Ostravě dne 28.11.2017