596 633 216
TIP: Parkour Výprodeje
TIPY, jak zabavit DĚTI na zahradě👉

Bazénová chemie

Kvalitní bazénovou chemii nabízíme ve formě tablet, soli, písku a sypké hmoty. Výrobci MARIMEX a MASTER se postarají o kvalitu vody ve vašich bazénech. Můžete zakoupit přípravky pro zvýšení pH ve vodě, neboť kyselé pH způsobuje korozi kovových povrchů, ale také stabilizátory chloru, které snižují ztráty chloru způsobené UV zářením. Bazénová chemie je ...
také vhodná pro celkovou dezinfekci, prevenci proti řasám nebo vločkování. Vybrat si můžete přípravek na konkrétní problém, který tíží váš bazén nebo komplexní několikasložkové přípravky. Přesné dávkování a způsob užití je pak uvedeno u každého výrobku.

1. ÚVOD
Křišťálově čistá voda je chloubou každého majitele bazénu. Pro její udržení je zapotřebí dodržovat několik
základních pravidel. Tato pravidla jsou shrnuta na následujících stránkách této příručky.
2. UVEDENÍ BAZÉNU DO PROVOZU
Před každým napuštěním bazén pečlivě vyčistěte, to platí především při jeho odzimování. Poté jej napusťte
vodou, zkontrolujte a uveďte do provozu filtrační zařízení. Změřte a upravte pH použitím patřičných
přípravků podle návodu. Jestliže bazén napouštíte studniční vodou, doporučujeme aplikovat přípravek
Studna Mineral, který sníží tvrdost vody a vyváže z vody nežádoucí minerály (způsobující zabarvení vody
a zákaly). První zachlorování přípravkem Start doporučujeme nejdříve 24 hodin po aplikaci přípravku
Studna Mineral. Pokud přesto dojde k zelenému nebo hnědému zbarvení, je to pravděpodobně způsobeno
vysokou koncentrací železa, manganu, mědi, přidejte další dávku Studna Mineral. Při napuštění vody
z vodovodního řadu můžete přejít rovnou k prvnímu zachlorování přípravkem Start. Následující den je
vhodné zkontrolovat hladinu volného chloru, a pokud klesla pod 1 mg/l, přidejte přípravek Stabilizátor
Chloru. Poté už lze přistoupit k pravidelnému dávkování přípravků pro průběžnou dezinfekci vody (Mini
Tablety, 7 Denní Tablety, Chlor Triplex nebo Chlor Komplex). V průběhu dávkování nechte filtrační zařízení
v chodu.
3. ÚPRAVA VODY PO PRVNÍM OŠETŘENÍ
Otestujte vodu testovací soupravou, případně nechce vzorek otestovat v odborné
laboratoři. V následující tabulce je uvedeno pořadí testů, doporučené hodnoty
a případná opatření.
4. PRŮBĚŽNÉ OŠETŘOVÁNÍ VODY
Pravidelně 1× týdně zkontrolujte pH a koncentraci chloru a upravte je na doporučené
hodnoty. Tato opatření jsou nutná pro zajištění hygienické nezávadnosti
vody. V období vysokých teplot a velkého zatížení bazénu doporučujeme měřit
obě hodnoty 2× týdně.
4.1 HODNOTA pH
Kyselost či zásaditost vodních roztoků vyjadřuje hodnota pH. Pohybuje se v rozsahu od 1 do 14. Neutrální
roztok má pH 7. Nižší hodnoty vyjadřují kyselost, hodnoty vyšší zásaditost. Ideální hodnota pro bazény je
6,8 – 7,2 a dospělo se k ní mnohaletými zkušenostmi. pH vyšší než 7,6 vede k tvorbě různých minerálních
zákalů, vodního kamene a jiných sraženin. Ve vodě se také zvyšuje obsah škodlivého vázaného chloru
a voda je po něm intenzivně cítit. Naopak nižší pH způsobuje korozi kovových povrchů. Hodnota pH ovlivňuje
rozpustnost a účinek všech přípravků na úpravu vody, proto je správné pH velmi důležité.
4.2 ZJIŠŤOVÁNÍ A ÚPRAVA VODY
Hodnotu pH zjišťujeme spolehlivými testery. Do vzorku vody se přidá chemikálie (tableta nebo roztok), která
změní barvu vzorku. Porovnáním s barevnou stupnicí určíte hodnotu pH. Pokud je hodnota vyšší než 7,2, použijte
přípravek pH-. Druhý den zjistěte stav znovu a pokud nebude hodnota v předepsaných mezích, postup
opakujte. Pokud je hodnota nižší než 6,8, použijte přípravek pH+. Postupujte stejně jako u přípravku pH-.
4.3 DEZINFEKCE VODY
Dezinfekce se používá pro vyčištění vody od mikroorganismů, které se dostávají do vody v průběhu celé
sezóny. Koncentraci chloru proto měříme minimálně 1× týdně, při velkém provozu nebo v období horka
i častěji. Před měřením vždy zkontrolujte, popř. upravte pH. Pro běžné chlorování doporučujeme používat
přípravky Mini Tablety, 7 Denní Tablety, Chlor Triplex nebo Chlor Komplex. Jedná se o tablety, které se
velmi pohodlně aplikují pomocí tzv. plováku na chlorové tablety nebo do dávkovače chloru. Pokud klesne
koncentrace chloru pod 0,3 mg/l, je nutné dodat dávku novou. Všechny tyto přípravky se při skladování
musí chránit před vlhkostí!!!
4.3.1 CHLOR VOLNÝ
Volný chlor je nejúčinnější formou chloru přítomného ve vodě. Uvolňuje se do ní rozpuštěním chlorových
přípravků pro dezinfekci. Jeho hodnotu je třeba udržovat v rozmezí 0,3–0,6 mg/l. Pokud teplota vody
v bazénu překročí 28°C, udržujte koncentraci chloru v rozmezí 0,6–1,2 mg/l. Při koncentraci do 3mg/l není
pro lidský organismus nijak dráždivý. Teprve jeho reakcí s organickými nečistotami (pot, moč) vzniká další
forma chloru – chlor vázaný, který zapáchá, dráždí oči, pokožku a sliznice. Koncentrace volného chloru se
měří pomocí kvalitního testeru (tablety nebo kapičky) a to metodou DPD1.
4.3.2 CHLOR VÁZANÝ
Jak už bylo popsáno, chlor vázaný vzniká reakcí volného chloru s organickými nečistotami (hlavně potem,
močí). Vyšší koncentrace vázaného chloru způsobuje dráždivost vody a nepříjemný zápach po chloru.
Jeho odstranění se provádí pomocí superšokového přechlorování tzv. superchlorace. To znamená, že je
třeba do vody dostat 10× vyšší koncentraci chloru volného, než vázaného (pomocí přípravku Chlor Šok).
Tím se vázaný chlor rozloží zpět na chlor volný a dusík, který z vody vyprchá.
4.3.3 CHLOR CELKOVÝ
Celkový chlor je součtem volného a vázaného chloru a měří se metodou DPD3.
4.4 ZTRÁTY CHLORU ZPŮSOBENÉ UV ZÁŘENÍM
Ultrafialová složka slunečního záření způsobuje ztráty chloru z vody venkovních bazénů. Použitím přípravku
Stabilizátor Chloru lze uspořit až 75% chloru. Přípravek obsahuje 100% kyselinu kyanurovou a je zcela rozpustný.
5. PRŮBĚŽNÉ OŠETŘOVÁNÍ BAZÉNU
Je nutné věnovat bazénu pravidelnou péči, zabráníte tak možnému
poškození fólie a filtračního zařízení.
5.1 ČIŠTĚNÍ STĚN BAZÉNU
Na stěnách bazénu se usazují nečistoty (mastnota, vodní kámen, prach
atd.), zvlášť výrazné je to na úrovni hladiny vody. Tyto usazeniny podporují
také tvorbu řas a zákalů. Před samotným čištěním snižte hladinu vody
a používejte pouze doporučené přípravky např. Čistič. Nikdy nepoužívejte
mýdlo nebo saponáty!
5.2 ODSTRAŇOVÁNÍ HRUBÝCH NEČISTOT
Nečistoty, které klesly ke dnu (písek, kamínky, hmyz atd.), odstraníte smetením a odsátím bazénovým vysavačem.
Nečistoty, které plavou na hladině nebo se volně vznášejí ve vodě, denně odstraňujte pomocí sítěk.
Všechny tyto nečistoty jsou živnou půdou pro mikroorganismy. Doporučujeme zakrývat bazén plachtou
(krycí nebo solární). Solární plachta snižuje odpařování vody a zvyšuje její teplotu.
5.3 FILTRACE VODY A PROVOZ FILTRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ
Nežli začnete vodu ošetřovat chemickými přípravky, přesvědčte se, že filtrační zařízení správně funguje.
Hadice a trubky musí být čisté. Čerpadlo musí být zalito vodou a vytlačovat silný proud vody. Písková filtrace
musí obsahovat správné množství křemeliny nebo písku. V kartušových filtracích musí být vložka na správném
místě, čistá a neporušená. Přečtěte si pozorně informace dodávané výrobcem filtračního zařízení!
6. KAŽDOTÝDENNÍ ÚDRŽBA BAZÉNU
V průběhu sezóny byste měli nejméně 1× týdně propláchnout filtrační vložku (písek nebo kartuš). Pravidelně
kontrolujte pH a volný chlor a velikost tablet v plováku. Některé řasy odolávají běžnému chlorování, proto
používejte preventivně přípravek proti nárůstu řas Stop Řasám. Hodnoty chloru držte ve správných mezích
pomocí přípravků Chlor Šok a Chlor mínus. Zároveň doporučujeme jednou týdně používat Vločkovač
a Projasňovač, které zbaví vaši vodu jemného zákalu a zabrání jeho tvorbě.
7. ZÁKALY
Pokud používáte studniční vodu nebo má vaše voda příliš vysoké pH, může dojít k jejímu zakalení vlivem kontaktu
s chlorem, určeným k dezinfekci vody. V takovém případě se doporučuje používat jako první, a pak vždy pravidelně
při dopouštění vody, přípravek Studna Mineral. Pro začátek použijte dávku 100 ml na 10 m3 vody. Pokud je
zákal způsobený nečistotami, které jste si do bazénu nanosili sami (např. zemina, barviva, mýdlo apod.), je vhodné
použít Vločkovač, který na sebe naváže tyto částečky a ty potom klesnou ke dnu. Zde už je snadno odstraníte
pomocí vysavače. POZOR: Při nedodržení dávkování Vločkovače může dojít k zakalení vody samotným předávkováním
tohoto prostředku, které nezmizí, dokud se Vločkovač nebude mít na co navázat. Je tedy paradoxně třeba
bazén znečistit (např. zeminou), aby mohl být znovu čistý… Kromě pravidelného používání Vločkovače doporučujeme
jedenkrát za 1–2 týdny ošetřit vodu Projasňovačem, který vodě dodá jisku a „oživí“ ji.
8. ŘASY
Že se řasy zabydlely ve vašem bazénu poznáte celkem snadno. Dno a stěny bazénu jsou mazlavé a kluzké, voda
může páchnout a mívá zelenou (ale i červenou, nažloutlou nebo černou) barvu. Již vzniklou řasu je vhodné
zničit šokovou dávkou chloru, kterou do vody vnesete přípravkem Chlor Šok. Pro prevenci proti nárůstu
řas se používá přípravek Stop Řasám. Před samotným ošetřením bazénu přípravkem Stop Řasám upravte
hodnotu pH na správnou úroveň (6,8–7,2). Filtrační zařízení nechte v chodu. Dávkujte 200 ml přípravku Stop
Řasám na 10m3 vody v bazénu. Pokud se řasy drží na stěnách a dně, použijte i přípravek Super Chlor Šok.
Při reakci obou složek tohoto přípravku dochází k uvolňování bublinek, které nečistoty strhávají ze stěn a vynášejí
je na hladinu, kde se o ně už postará skimmer. Voda bude čistá a bez řas již za šest hodin po aplikaci.
9. OŠETŘENÍ VODY PŘED DOVOLENOU
Jestliže chcete po návratu z dovolené opět používat bazén bez toho, aby musel být čištěn nebo dokonce nově
naplněn, je nutné před odjezdem upravit pH. Do dávkovače chloru přidejte přípravek Start nebo trojnásobné
množství chlorových tablet. Přidejte Stop Řasám. Bazén překryjte krycí plachtou a zajistěte, aby filtrační zařízení
bylo denně alespoň 4 hodiny v chodu. Po návratu opět zkontrolujte a upravte pH, koncentraci volného
a vázaného chloru, v případě potřeby použijte Vločkovač a Projasňovač k odstranění drobných nečistot.
10. ZAZIMOVÁNÍ
Po skončení koupací sezóny je třeba zajistit bazén na zimu. Jestliže bazén dobře zazimujete, ušetříte si práci
při jarním uvedení do provozu. Nejdříve vypusťte vodu až pod skimmer a zpětné trysky. Prohlédněte fólii, zda
není děravá. Případné díry opravte soupravou na opravování fólie. Usazeniny a nečistoty na úrovni hladiny
odstraňte pomocí přípravku Čistič. Odmontujte všechny odpojitelné hadice a uložte je na suchém místě.
Do vody, která zůstala po částečném vypuštění přidejte přípravek Zazimovač a trojnásobnou dávku chloru.
Zajistěte bazén proti rozpínavosti ledu (např. vložením z poloviny naplněných PET lahví do vody). Po zakrytí
krycí plachtou je bazén připraven na zimu. Pozor! Toto se týká pouze bazénů, které jsou výrobcem určeny k
zazimování. Ostatní bazény se musí vyčistit, složit a uskladnit.

Jak vybrat správnou chemii se dočtete zde
Skrýt text
43 Položekv kategorii
Značky a parametry
Cenové rozmezí:
59 2 150
Určení
Forma a použití chemie
Vlastnosti
Řešení problémů
Hmotnost chemie
Výrobce
Vlastnosti
Hmotnost chemie
1 kg 5 kg
Nejprodávanější
1.
Filtrační písek MASTER 0,6-1,2mm - 25 kg
Skladem – ihned k odeslání
199 Kč
2.
Bazénová chemie MARIMEX Komplex 5v1 1 kg
Skladem – ihned k odeslání
399 Kč
3.
Náhradní tablety do testeru na měření pH 10 ks
Skladem – ihned k odeslání
59 Kč
Doporučujeme Nejlevnější Nejdražší Nejoblíbenější Zlevněné
Zobrazeno 143 (z 43 produktů)

Filtrační písek MASTER 0,6-1,2mm - 25 kg

Skladem: 10 a více kusů
199 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Baby Pool Care 0,6 L

Skladem: 10 a více kusů
199 Kč
Detail Do košíku
-6%

Tabletový tester na pH a chlórovou koncentraci

Skladem: 10 a více kusů
329 Kč
309 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Chlor Shock 0,9 kg

Skladem: 10 a více kusů
329 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Chlor Triplex 4,6 kg

Skladem: 10 a více kusů
1 329 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Chlor Triplex 1,6 kg

Skladem: 10 a více kusů
549 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Komplex 5v1 1 kg

Skladem: 10 a více kusů
399 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Minitabs 0,9 kg

Skladem: 10 a více kusů
299 Kč
Detail Do košíku
-14%

Náhradní tablety do testeru na měření pH 10 ks

Skladem: 10 a více kusů
69 Kč
59 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Studna Mineral 1 L

Skladem: 10 a více kusů
349 Kč
Detail Do košíku
-14%

Náhradní tablety do testeru na měření chloru 10 ks

Skladem: 10 a více kusů
69 Kč
59 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Start set

Skladem: 10 a více kusů
839 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX 7day tablets 1,6 kg

Skladem: 10 a více kusů
499 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX pH+ 1,8 kg

Skladem: 3 kusy
279 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX pH+ 0,9 kg

Skladem: 10 a více kusů
159 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Chlor Stabil 0,9 kg

Skladem: 10 a více kusů
299 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Vločkovač 1 L

Skladem: 10 a více kusů
169 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Start 0,9 kg

Skladem: 10 a více kusů
329 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX pH- 2,7 kg

Skladem: 10 a více kusů
339 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Komplex Mini 5v1 0,9 kg

Skladem: 10 a více kusů
379 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Projasňovač 1 L

Skladem: 10 a více kusů
279 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Algestop 1,0 L

Skladem: 8 kusů
239 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX pH- 1,35 kg

Skladem: 10 a více kusů
179 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Komplex 5v1 1,6 kg

Skladem: 10 a více kusů
599 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Chlor Triplex mini 0,9 kg

Skladem: 10 a více kusů
329 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX 7day tablets 4,6 kg

Skladem: 4 kusy
1 249 Kč
Detail Do košíku

Chemie pro vířivky MARIMEX Spa Aktivátor 0,6 L

Skladem: 10 a více kusů
239 Kč
Detail Do košíku

Bazénový tester na pH a chlórovou koncentraci - proužky

Skladem: 10 a více kusů
139 Kč
Detail Do košíku
-10%

Tabletový tester na bezchlorovou chemii (O2)

Skladem: 10 a více kusů
390 Kč
349 Kč
Detail Do košíku

Bazénová chemie MARIMEX Super Oxi 3 L

Skladem: 8 kusů
649 Kč
Detail Do košíku

Chemie pro vířivky MARIMEX Spa pH- 1,35 kg

Skladem: 2 kusy
189 Kč
Detail Do košíku

Filtrační náplň Fiber Ball 400g

Skladem: 10 a více kusů
359 Kč
Detail Do košíku

Bazénová sada bezchlorové chemie H2O COOL - 60 pack

Skladem: 10 a více kusů
1 450 Kč
Detail Do košíku

Přípravek pro snížení pH minus H2O COOL 1,4 kg

Skladem: 10 a více kusů
123 Kč
Detail Do košíku

Kapkový tester H2O COOL ph + polymer

Skladem: 10 a více kusů
548 Kč
Detail Do košíku

Přípravek pro zvýšení pH plus H2O COOL 1,4 kg

Skladem: 10 a více kusů
119 Kč
Detail Do košíku

Sada pro vířivky bezchlorové chemie H2O COOL - 90 pack

Skladem: 10 a více kusů
Doprava zdarma
2 150 Kč
Detail Do košíku

Oxidační přípravek pro vířivky H2O COOL Clear 1kg

Skladem: 10 a více kusů
319 Kč
Detail Do košíku
Nahoru